en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τετάρτη, 29 Μαϊος 2013 02:09

Μικροπρομήθεια Αναλώσιμων Ιατρικών Συσκευών Π.Π.Υ.Υ. 2012 - Πιστώσεις 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

             Έχοντας υπόψη :

  1. 1.Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.
  2. 2.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3,«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»
  3. 3.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»
  4. 4.Τις διατάξεις του Ν.3580/2007, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
  5. 5.Τις διατάξεις του Ν.1861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο Διαδίκτυο οργάνων «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις.
  6. 6.Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
  7. 7.Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 ΄΄Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
  8. 8.Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
  9. 9.Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο.

10. Την Αρίθ.:3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) έγκρισης του Π.Π.Υ.Υ.2012.

11. Του Ν.1585/10 Μαΐου 2012 με θέμα « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές…».

12. Το αρ.21/20-11-2012 πρακτικό του Δ.Σ. με θέμα «Διαχωρισμός Πιστώσεων Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2013 και προκήρυξη διαγωνισμών Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012».

13. Το γεγονός ότι έχει προκηρυχτεί ο νέος διαγωνισμός του Π.Π.Υ.Υ. του 2012 και αναμένεται η ολοκλήρωση του.

  1. 14.Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η μικροπρομήθεια των κάτωθι υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

        Την διενέργεια λόγω του κατεπείγοντος, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού μικροπρομήθειας, Αναλώσιμων Ιατρικών Συσκευών Π.Π.Υ.Υ. 2012 - Πιστώσεις 2013, με την διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού δια λήψεως συλλογής προσφορών και ως την ολοκλήρωση του υπό διενέργεια διαγωνισμού, ως ακολούθως:

 

Α. ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

4

Απινιδωτής

100Χ50Χ200φ

(50-3-100)

Nihon Kohden

Model: TEC-7731Κ

2

Το χαρτί να είναι τύπου μιλιμετρέ, θερμογραφικό και τύπου z-fold

50

7

Ηλεκτροκαρδιογράφος

110Χ140Χ142φ

(110-2-140)

Nihon Kohden

ECG-9020K

1

Το χαρτί να είναι τύπου λευκό, θερμογραφικό και τύπου z-fold

100

13

Ηλεκτροκαρδιογράφος

60mmΧ30μ

Cardioline

Delta Plus 1

1

Το χαρτί να είναι τύπου μιλιμετρέ, θερμογραφικό και τύπου roll

10

15

Ηλεκτροκαρδιογράφος

63X75X300φ

Fukuda Denshi

CARDIOMAX FX-2111

2

Το χαρτί να είναι θερμογραφικό, μιλιμετρέ και τύπου z-fold

50

23

Αναλυτής αερίων αίματος

110mmΧ30μ

(ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110Χ30)

Medicon

CCX

1

Το χαρτί να είναι θερμογραφικό, λευκό και τύπου roll

10

 

Ζ. ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD NX

α/α

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEMAXIA

                                                       ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD NX

11

Χημικοί δείκτες αποστείρωσης για κλίβανο Plasma ΚΩΔ.14100

500

 

Η. ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΜΟΝΙΤΟR - ΘΗΚΑΡΙΑ

     α/α

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEMAXIA

1.

Αυτοκόλλητα ( patches) για Monitor

2.400

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να είναι συμβατά με τον υπάρχοντα σε λειτουργία επιστημονικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου

 

   Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 750,00€ για τον ΚΑΕ 1311 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού έτους 2013.

Η παρούσα απόφαση θεωρείται και διακήρυξη των υπό προμήθεια υλικών, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στην Διαύγεια.                                                                                                                                       

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                          α/α

 

 

 

 

                                                                                                                        Μ.ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ                

 

 

Διαβάστηκε 1963 φορές