Τρίτη, 21 Μαΐου 2013 05:23

3c ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Γράφτηκε από τον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

 

Χειρουργικό μικροσκόπιο

1.       Να είναι πλήρες, καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας με οπτικό σύστημα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για πάσης φύσεως ΩΡΛ μικροχειρουργικές επεμβάσεις.

2.       Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση βαρέως τύπου, η οποία να παρέχει πλήρη ευκινησία κατά τη μεταφορά του και παράλληλα απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα κατά την διάρκεια της επέμβασης, με σύστημα πλήρους ακινητοποίησης. Να διαθέτει λαβή / λαβές στην κολώνα για εύκολη μετακίνησή στο χειρουργείο. Να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις της βάσης η οποία λόγω περιορισμένου χώρου, να μην ξεπερνά τα 90 εκατοστά.

3.       Η κεφαλή του μικροσκοπίου να στηρίζεται σε σύστημα περιστροφικών βραχιόνων, με αρθρώσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ευελιξία μεγάλου εύρους προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης περιστροφή κατά 360ο τουλάχιστον, του περιστροφικού βραχίονα, ενώ ο αρθρωτός βραχίονας να έχει την ικανότητα της καθ’ ύψους κίνησης (συνολικά) 600 mm τουλάχιστον.

Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαστάσεις και οι δυνατότητες κινήσεων και περιστροφών όλων των βραχιόνων, προς αξιολόγηση.

4.       Η σταθεροποίηση της κεφαλής του μικροσκοπίου στο πεδίο εργασίας να γίνεται μέσω μαγνητικών φρένων, των οποίων η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση να γίνεται με το πάτημα κομβίων εργονομικά τοποθετημένων στην κεφαλή του μικροσκοπίου.

5.       Να διαθέτει σύστημα παροχής ψυχρού ομοαξονικού φωτισμού, από πηγή LED, μεγάλης φωτεινότητας 130.000 lux σε απόσταση 250mm και διάρκειας ζωής 50.000 ώρες λειτουργίας, με ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού.

6.       Η μεταφορά του φωτός από την πηγή να γίνεται με καλώδιο οπτικών ινών. Να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους του φωτιζόμενου πεδίου μέσω κατάλληλου συστήματος, με ελάχιστη διάμετρο περίπου 12 mm για τον περιορισμό των αντανακλάσεων από τα εργαλεία του χειρουργού.

7 Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα συνεχούς μεγέθυνσης (ZOOM), με λόγο 1:6 και συντελεστή μεγέθυνσης συνεχώς μεταβαλλόμενο από 0,4 Χ έως 2,4 Χ περίπου, ελεγχόμενο από χειροδιακόπτες στην κεφαλή του μικροσκοπίου αλλά και ποδοδιακόπτη.

8.       Να συνοδεύεται από δύο αντικειμενικούς φακούς f = 250 mm και f= 400 mm, καθώς και να δύναται να προσαρμοστούν και άλλοι. Να αναφερθούν διεξοδικά και να προσφερθούν επιλογικά.

Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα μικρομετρικής ρύθμισης της εστίασης ελεγχόμενο από ποδοδιακόπτη. Να αναφερθεί το εύρος ρύθμισης.

10.     Όλες οι ηλεκτροκίνητα ελεγχόμενες λειτουργίες να εκτελούνται - ελέγχονται, τόσο από ποδοδιακόπτη (ο οποίος να συνοδεύει το μικροσκόπιο), όσο και από κατάλληλα κομβία στην κεφαλή του μικροσκοπίου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του ΖΟΟΜ και της μικροεστίασης.

11.     Να διαθέτει προσοφθάλμιους φακούς 12,5Χ ευρέως οπτικού πεδίου, με δυνατότητα ρύθμισης της πιθανής ανισομετροπίας των χειριστών τουλάχιστον κατά +/- 5 διοπτρίες.

12.     Να φέρει ανακλινόμενο διοφθάλμιο οπτικό σωλήνα με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης, καθώς και ανάκλισης από 0ο έως 180ο τουλάχιστον.

13.     Να διαθέτει ενσωματωμένο πράσινο φίλτρο, για την δημιουργία contrast.

14.     Η κεφαλή του μικροσκοπίου να διαθέτει δύο χειρολαβές, για την εύκολη μετακίνησή της.

15.     Η κεφαλή του μικροσκοπίου να διαθέτει ενσωματωμένο διάφραγμα διπλής ίριδος, για την μεταβολή του βάθους πεδίου.

16.     Να διαθέτει απαραιτήτως κατάλληλο σύστημα προσαρμογής συσκευής Laser CO2, έτσι ώστε να δύναται να συνδεθεί με ήδη υπάρχον μικροχειριστήριο της συσκευής Laser CO2, της κλινικής. Να αναφερθεί λεπτομερώς ο τρόπος σύνδεσης

17.     Να δύναται να προσαρμοσθεί σύστημα διοφθάλμιας στερεοσκοπικής συμπαρατήρησης, υπό γωνία 90 σε σχέση με την θέση του χειρουργού, μέσω διαχωριστή δέσμης (beam splitter), με δυνατότητα περιστροφής του ειδώλου. Να προσφερθούν επιλογικά.

18.     Να δύναται να προσαρμοσθεί σύστημα φωτογράφησης, καθώς και σύστημα βιντεοαπεικόνισης, μέσω έγχρωμης βιντεοκάμερας, μικρού όγκου και βάρους. Να προσφερθούν επιλογικά τα ανωτέρω με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα -παρελκόμενά τους (προσαρμογείς, monitor, κλπ.).

19.     Να δύναται να προσαρμοσθεί (ακόμη και μελλοντικά), κατάλληλος προσαρμογέας σύνδεσης του μικροσκοπίου με το ήδη υπάρχον ενδοσκοπικό εξοπλισμό βιντεοαπεικόνισης, της κλινικής. Να προσφερθεί επιλογικά.

20.     Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης αποστειρούμενων καλυμμάτων για όλους τους μοχλούς και κομβία χειρισμού του μικροσκοπίου. Να προσφερθούν επιλογικά.

          Τυχόν ομοιογένεια με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό της κλινικής του νοσοκομείου, να αναφερθεί για να αξιολογηθεί.

22.     Το προσφερόμενο μικροσκόπιο να πληρεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανόνες ασφαλείας, όπως CE, ISO 9001. Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν καθώς και να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών.

23.     Να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς, ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς στο οποίο δεν θα αναγράφονται τιμές. Όλα τα είδη που απαιτούνται να συνοδεύουν τη συσκευή, ΔΕΝ θα προσφερθούν επιλογικά, αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και θα προσφερθεί ενιαία τιμή. Επιλογικά θα προσφερθούν μόνο όσα ζητούνται σαφώς από τη διακήρυξη. (Δεν θα απαιτείται σύνθεση προσφοράς)

24.     Ο προμηθευτής να έχει αποδεδειγμένα οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό και πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει τη συντήρηση και συνεχή λειτουργία της συσκευής και μετά το πέρας της εγγύησης.

25.     Πλεονεκτήματα και εξαρτήματα πλέον των ζητουμένων μπορούν να αναφερθούν για να αξιολογηθούν και να προσφερθούν στην οικονομική προσφορά. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια, να προβεί και στην αγορά των εξαρτημάτων που προσφέρονται επιλογικά.


 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

 

Προδιαγραφή πηγής ψυχρού φωτισμού

 

 1. 1.Να είναι υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED).
 2. 2.Να διαθέτει εγγυημένη λειτουργία της λάμπας άνω των 25.000 ωρών για λόγους οικονομίας του Νοσοκομείου.
 3. 3.Να είναι ιδιαίτερα υψηλής έντασης ο φωτισμός αντίστοιχος τουλάχιστον με λυχνία XENON 180 watt.
 4. 4.Να διαθέτει ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας, χειροκίνητα .
 5. 5.Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 6.000 Κ. για πιστή απόδοση των χρωμάτων. Μεγαλύτερη θερμοκρασία θα εκτιμηθεί.
 6. 6.Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εξόδων φωτισμού για σύνδεση με καλώδια διάφoρων κατασκευαστών χωρίς την χρησιμοποίηση adaptors.

 

 


 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

 

 

Προδιαγραφές μετωπιαίων Κατόπτρων

 

 1. 1.Απαραίτητα να είναι ψυχρού φωτισμού.
 2. 2.Να συνδέονται στη φωτεινή πηγή με καλώδιο μήκους άνω των 200 εκ. για εργονομία και πάχους άνω των 4 χιλ. για άριστη μετάδοση και απόδοση φωτισμού.
 3. 3.Το καλώδιο να αποσπάται άμεσα και εύκολα χωρίς την ανάγκη εργαλείων για εύκολη αντικατάσταση του σε περίπτωση βλάβης και για οικονομία του Νοσοκομείου.
 4. 4.Να έχει ομοιογενή και καθαρό φωτεινό πεδίο απαλλαγμένο από σκιές.
 5. 5.Να έχει αυξομειούμενο πεδίο φωτισμού ρυθμιζόμενο από τον χρήστη με εύρος από 60 χιλ. έως 120 χιλ. τουλάχιστον σε απόσταση 30 εκ. (Απόσταση από την κεφαλή του χειρουργού έως το χειρουργικό πεδίο).
 6. 6.Να είναι ελαφρύ.
 7. 7.Να έχει πλήρως αυξομειούμενο κεφαλόδεσμο με ρυθμίσεις για τη διάμετρο   κεφαλής και το ύψος.


 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΡΛ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

Όλα τα προσφερόμενα να είναι πολλαπλών χρήσεων κλιβανιζόμενα σε κλίβανο υγρό, αερίου και πλάσματος.

Όλα τα αναγραφόμενα απαραίτητα να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΣΕΤ.

Γίνονται δεκτές προσφορές με αποκλίσεις έως - + 10% από τις ζητούμενες διαστάσεις.

Να προσφερθούν τα παρακάτω σετ σύμφωνα με τα παραπάνω:

 

ΣΕΤ ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ

 1. 1.Russel-Davis, γλωσσοπίεστρο, μέγεθος 1, 29x67 χιλ
 2. 2.Russel-Davis, γλωσσοπίεστρο, μέγεθος 3, 38x85 χιλ.
 3. 3.Russel-Davis, γλωσσοπίεστρο, μέγεθος 4, 40x92 χιλ.
 4. 4.Russel-Davis, γλωσσοπίεστρο, μέγεθος 2, 33x75 χιλ.
 5. 5.Hartmann, κογχοτόμος στρογγυλός, διαμέτρου 9 χιλ, μήκους εργασίας 120 χιλ.
 6. 6.Hartmann, γλωσσοπίεστρο, με θυριδωτή χειρολαβή, μήκους 150 χιλ.
 7. 7.Bruenungs, γλωσσοπίεστρο, μήκους 190 χιλ.
 8. 8.Καθρεπτάκι, μέγεθος 2, διαμέτρου 14 χιλ.
 9. 9.Καθρεπτάκι, μέγεθος 6, διαμέτρου 22 χιλ.

10. Βελόνη αμυγδαλών, ευθεία, μακριά, μήκους 115 χιλ, σετ 5 τμχ

11. Κάνουλα αναρρόφησης διαφράγματος, κεκαμμένη, με luer-lock, εξωτερικής διαμέτρου 0,8 χιλ, μήκους 130 χιλ.

12. Σύριγγα, με εναλλασσόμενο σώμα, luer lock, χωρητικότητας 5ml.

13. Backhaus, ρουχολαβίδα, μήκους 110 χιλ.

14. Μεταλλικό δοχείο, 100 ml, διαμέτρου 95 χιλ, ύψους 40 χιλ.

15. Davis-Meyer, παγίδα στόματος με ρυθμιζόμενα άγκιστρα.

16. McIvor, παγίδα στόματος με ρυθμιζόμενα άγκιστρα.

17. Bruenungs, βρόχος αμυγδαλών, μήκους 290 χιλ.

18. Συρμάτινοι βρόχοι, διαμέτρου 0,4 χιλ, σετ 100 τμχ

19. Blohmke, λαβίδα αμυγδαλών, μήκους 205 χιλ.

20. Colver, λαβίδα αμυγδαλών, μήκους 190 χιλ.

21. Ψαλίδι αμυγδαλών, μήκους 195 χιλ.

22. Yankauer αναρρόφηση, μήκους 290 χιλ.

23. Henke, ανατόμος αμυγδαλών και ανελκτήρας βάσης, μήκους 230 χιλ.

24. Λαβίδα, οδοντωτή, μήκους 200 χιλ.

25. Roader, βρόχος αμυγδαλών, model E, μήκους 270 χιλ.

26. Συρμάτινοι βρόχοι, διαμέτρου 0,4 χιλ, σετ 100 τμχ.

 1. 27.Beckmann, κιουρέττα αδενοειδούς, ευθεία, μέγεθος 1, μήκους 220 χιλ.

28. Beckmann, κιουρέττα αδενοειδούς, ευθεία, μέγεθος2, μήκους 220 χιλ.

29. Beckmann, κιουρέττα αδενοειδούς, ευθεία, μέγεθος 3, μήκους 220 χιλ.

30. Beckmann, κιουρέττα αδενοειδούς, ευθεία, μέγεθος 4, μήκους 220 χιλ.

31. Beckmann, κιουρέττα αδενοειδούς, ευθεία, μέγεθος 5, μήκους 220 χιλ.

32. Nagel, ανελκτήρας βάσης, μήκους 240 χιλ.

33. Juracz, λαβίδα αδενοειδούς, αιχμηρή, μήκους 195 χιλ.

34. Βελονοκάτοχο, καρβιδίου βολφραμίου, μήκους 150 χιλ.

35. Λαβίδα διπολική, άκρο 2 χιλ, μήκους 190 χιλ.

36. HF διπολικό καλώδιο σύνδεσης διαθερμίας, μήκους 5 μ.

37. Μεταλλικό κουτί αποστείρωσης και αποθήκευσης των εργαλείων

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5000 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

 1. 1.Μικρολαρυγγοσκόπιο, μέγεθος C μικρό, με χειρολαβή κατάλληλη για στήριξη με όλα τα συστήματα υποστήριξης, με οδηγό ψυχρού φωτισμού για σύνδεση δεξιά και αριστερά, με εσωτερικές διαστάσεις 29x16 και διάμετρο 15 χιλ, μήκους εργασίας 155 χιλ, συνολικού μήκους 180 χιλ.
 2. 2.Μικρολαρυγγοσκόπιο, μέγεθος Β μεσαίο, με χειρολαβή κατάλληλη για στήριξη με όλα τα συστήματα υποστήριξης, με οδηγό ψυχρού φωτισμού για σύνδεση δεξιά και αριστερά, με εσωτερικές διαστάσεις 26x16 και διάμετρο 14,5 χιλ, μήκους εργασίας 155 χιλ, συνολικού μήκους 180 χιλ.
 3. 3.Μικρολαρυγγοσκόπιο, μέγεθος Α μεγάλο, με χειρολαβή κατάλληλη για στήριξη με όλα τα συστήματα υποστήριξης, με οδηγό ψυχρού φωτισμού για σύνδεση δεξιά και αριστερά, με εσωτερικές διαστάσεις 19,5x12,5 και διάμετρο 12 χιλ, μήκους εργασίας 105 χιλ, συνολικού μήκους 130 χιλ.
 4. 4.Καλώδιο ψυχρού φωτισμού, υψηλής θερμικής αντίστασης, έως 350οC, μήκους 2,3 μ., με διάμετρο οπτικών ινών 3,5 χιλ
 5. 5.Στήριγμα στήθους.
 6. 6.Schultz-Coulon, βελονοκάτοχο πλάγιας σταθεροποίησης, μήκους εργασίας 310 χιλ.
 7. 7.Λαβίδα με κυπελλοειδή άκρα διαμέτρου 2 χιλ, κεκαμμένα δεξιά, μήκους εργασίας 240 χιλ.
 8. 8.Kleinsasser, ψαλίδι ευθύ, μήκους εργασίας 230 χιλ.
 9. 9.Kleinsasser, ψαλίδι ευθύ, με κεκαμμένο άκρο άνω κατά 10ο, μήκους εργασίας 230 χιλ.

10. Λαβίδα σύλληψης ευθεία, μήκους εργασίας 240 χιλ.

11. Kleinsasser, ψαλίδι με άκρο κεκαμμένο δεξιά, μήκους εργασίας 230 χιλ.

12. Kleinsasser, ψαλίδι με άκρο κεκαμμένο αριστερά, μήκους εργασίας 230 χιλ.

13. Λαβίδα με κυπελλοειδή άκρα διαμέτρου 2 χιλ, κεκαμμένα άνω, μήκους εργασίας 240 χιλ.

14. Λαβίδα με κυπελλοειδή άκρα διαμέτρου 2 χιλ, κεκαμμένα δεξιά, μήκους εργασίας 240 χιλ.

15. Λαβίδα με κυπελλοειδή άκρα διαμέτρου 2 χιλ, κεκαμμένα αριστερά, μήκους εργασίας 240 χιλ.

16. Kleinsasser, άγκιστρο ατραυματικό, με άκρο κεκαμμένο κατά 90ο, μήκους 250 χιλ.

17. Kleinsasser, άγκιστρο αιχμηρό, με άκρο κεκαμμένο, μήκους 250 χιλ.

18. Kleinsasser, προωθητήρας κόμπων, μήκους 200 χιλ.

19. Kleinsasser, βελόνη, με κεκαμμένο άκρο δεξιά, μήκους 250χιλ.

20. Kleinsasser, βελόνη, με κεκαμμένο άκρο αριστερά, μήκους 250χιλ.

21. Μαχαιρίδιο λάρυγγος, δρεπανοειδές, κεκαμμένο, μήκους 262 χιλ.

22. Μαχαιρίδιο λάρυγγος, ημικυκλικό, κάθετης κοπής, μήκους 265 χιλ.

23. Μαχαιρίδιο λάρυγγος, οβάλ, ευθύ, μήκους 262 χιλ.

24. Kleinsasser, ράσπα με αυλό αναρρόφησης διαμέτρου 3 χιλ, μήκους 230 χιλ.

25. Κάνουλα αναρρόφησης, με έλεγχο ροής, διαμέτρου 2,5 χιλ, μήκους εργασίας 250 χιλ.

26. Κάνουλα έγχυσης αναισθητικού, σετ 3 τμχ, διαμέτρου 0,8 χιλ, μήκους 250 χιλ.

27. Διπολικός σωλήνας αναρρόφησης, διαμέτρου 3 χιλ, μήκους εργασίας 240 χιλ.

28. Διπολικό καλώδιο σύνδεσης με διαθερμία, μήκους 5 μ.

29. Μεταλλικό κουτί αποστείρωσης και αποθήκευσης των εργαλείων

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8500 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

 

 

 

 

 

ΣΕΤ ΤΥΜΠΑΝΟΤΟΜΗΣ

 1. 1.Hartmann, ωτοσκόπιο ενηλίκων διαμέτρου 5 χιλ.
 2. 2.Hartmann, ωτοσκόπιο ενηλίκων διαμέτρου 6 χιλ.
 3. 3.Hartmann, ωτοσκόπιο ενηλίκων διαμέτρου 7.5 χιλ.
 4. 4.Hartmann, ωτολαβίδα, οδοντωτή 4x0,8 χιλ , ευθεία, μήκους εργασίας 80 χιλ.
 5. 5.Buck, κιουρέττα μεγέθους 0 αιχμηρή, κεκαμμένη, μήκους 145χιλ.
 6. 6.Plester, μαχαιρίδιο διπλής κοπής, ελαφρώς κυρτό, μήκους 155 χιλ
 7. 7.Wullstein, βελόνη, ελαφρώς κεκαμμένη, μήκους 155 χιλ
 8. 8.Shambaugh, άγκιστρο 0,6 χιλ, κεκαμμένο 90ο, μήκους 155 χιλ.
 9. 9.Adaptor κάνουλας αναρρόφησης, με οπή διακοπής, μήκους 100 χιλ

10. Κάνουλα αναρρόφησης, σετ 5 τμχ, κεκαμμένη, εξωτερικής διαμέτρου 1 χιλ., μήκους εργασίας 60 χιλ.

11. Κάνουλα αναρρόφησης, σετ 5 τμχ, κεκαμμένη, εξωτερικής διαμέτρου 1,3 χιλ., μήκους εργασίας 60 χιλ.

12. Κάνουλα αναρρόφησης, σετ 5 τμχ, κεκαμμένη, εξωτερικής διαμέτρου 1,5 χιλ., μήκους εργασίας 60 χιλ.

13. Κάνουλα αναρρόφησης, σετ 5 τμχ, κεκαμμένη, εξωτερικής διαμέτρου 2 χιλ., μήκους εργασίας 60 χιλ.

14. Μεταλλικό δοχείο, 25 ml, διαμέτρου 50 χιλ, ύψους 22 χιλ.

15. Μεταλλικό κουτί αποστείρωσης και αποθήκευσης των εργαλείων

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1000 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

 

 

 

Διαβάστηκε 1554 φορές