en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 17 Μαϊος 2013 05:03

8. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΠΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Γράφτηκε από τον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΠΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 1. Η θερμοκοιτίδα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας) με Microprocessor, αναγνωρισμένου εργοστασίου και εγκεκριμένη από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, ISO.
 2. Να είναι κατάλληλου εργονομικού σχεδιασμού και να φέρεται σε τροχήλατη βάση στιβαρής κατασκευής με αντιστατικούς τροχούς. Και οι δύο τροχοί να διαθέτουν φρένο. Η βάση να είναι αυξομειούμενου ύψους μέσω πεντάλ.
 3. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα μεγάλο ερμάριο.
 4. Η καμπίνα του βρέφους (HOOD) να φέρει απλά τοιχώματα και να είναι μεγάλων διαστάσεων. Να υπάρχει ορατότητα στο νεογνό και από τις τέσσερις πλευρές της θερμοκοιτίδας.
 5. Να φέρει δύο μεγάλες πόρτες εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να ανοίγει προς τα κάτω ώστε το στρώμα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερμοκοιτίδα. Κατά το άνοιγμα των θυρών πρέπει να μην υπάρχει μεταβολή στην εσωτερική θερμοκρασία.
 6. Κατά το κλείσιμο της πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ειδικό, αθόρυβο κλείδωμα για την αποφυγή ατυχημάτων. Η καμπίνα να φέρει οπωσδήποτε 6 θυρίδες πρόσβασης στο νεογνό. Η μια τουλάχιστον να είναι τύπου IRIS ώστε να στερεώνονται οι αναπνευστικοί σωλήνες.
 7. Να διαθέτει οπωσδήποτε μία οθόνη η οποία να είναι τοποθετημένη σε τέτοια θέση ώστε να είναι εμφανείς όλες οι ενδείξεις από απόσταση. Η οθόνη θα πρέπει να παρέχει καθαρή και συνοπτική απεικόνιση της θερμοκρασίας αέρος, της θερμοκρασίας δέρματος, επιθυμητής θερμοκρασίας αέρος, επιθυμητής θερμοκρασίας δέρματος, ισχύς θερμοστάτη και συνθηκών Συναγερμού (Alarms) της μνήμης και γενικότερα όλων των δεδομένων.
 8. Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ρύθμισης της θερμοκρασίας κατά την λειτουργία δέρματος (SKIN CONTROL) και κατά την λειτουργία αέρος (AIR CONTROL) με βήμα ρύθμισης 0,1 °C.
 9. Να διαθέτει Οπτικοακουστικούς Συναγερμούς (Alarms) για τις παρακάτω περιπτώσεις:
  1. Απόκλισης θερμοκρασίας νεογνού

  2. Απόκλισης θερμοκρασίας αέρος

  3. Υψηλής θερμοκρασίας αέρος

  4. Υψηλής θερμοκρασίας δέρματος.

  5. Πρόβλημα αισθητηρίου θερμοκρασίας δέρματος

  6. Χαμηλή στάθμη νερού

  7. Πρόβλημα αισθητήρα υγρασίας

  8. Βλάβη συστήματος

  9. Βλάβη ανεμιστήρα

 10. θερμοκοιτίδα θα πρέπει να διαθέτει ειδική επιλογή σίγασης των συναγερμών καθώς και δυνατότητα ρύθμισης της έντασής τους.
 11. Το επίπεδο θορύβου, να είναι το χαμηλότερο δυνατό και οπωσδήποτε να μην ξεπερνά Ta^fdbs, σε κανονική λειτουργία. Το παραπάνω να πιστοποιείται μέσα από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
 12. Η ταχύτητα του αέρος πάνω από το νεογνό να είναι η μικρότερη δυνατή και μην υπερβαίνει τα 15cm/sec. Το παραπάνω να πιστοποιείται μέσα από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
 13. Το στρωματάκι του βρέφους να είναι όσο το δυνατό κοντά στα τοιχώματα της καλύπτρας η δε κλίση της κλίνης να ρυθμίζεται σε οποιαδήποτε θέση κατά +12° με εξωτερικό χειρισμό.
 14. Να διαθέτει κλίνη ακτινοδιαπερατή που να μπορεί να σύρεται έξω από την καμπίνα, παρέχοντας τη δυνατότητα επεμβάσεων στο νεογνό. Το στρώμα της κλίνης να είναι αντιστατικό με μεγάλες διαστάσεις.
 15. Για την διέλευση των σωλήνων και των ηλεκτροδίων να διαθέτει στις πλευρές ειδικά προς αυτό ανοίγματα (οπές) τουλάχιστον τέσσερεις (4).
 16. Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόμενη θήκη για την τοποθέτηση της X-RAY ακτινογραφικής κασέτας ούτως ώστε να μην μετακινείται καθόλου το νεογνό.
 17. Κατά προτίμηση, να διαθέτει, αυτόματο, αυτοαπολυμαινόμενο, (Servo controlled) σύστημα ρύθμισης και έλεγχου της υγρασίας από 40% έως 95% RH περίπου με αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερμοκοιτίδας. Το σύστημα αυτό, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί μέθοδο εξάτμισης του νερού δια βρασμού για υγροποίηση, για την αποφυγή εμφάνισης βακτηρίων μειώνοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων. Το παραπάνω σύστημα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο κυρίως σώμα της Θερμοκοιτίδας και να μην είναι ξεχωριστή συσκευή.
 18. Να προσφέρεται, κατ’ επιλογήν, αυτόματο σύστημα (Servo controlled) ρύθμισης και έλεγχου του ποσοστού συγκέντρωσης του Οξυγόνου (%)μέχρι -65% με αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερμοκοιτίδας. Το παραπάνω σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνεται στο κυρίως σώμα της Θερμοκοιτίδας και δεν θα είναι ξεχωριστή συσκευή.
 19. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης (TREND) καταγραφής ψηφιακά και γραφικά (κυματομορφές) των παραμέτρων θερμοκρασίας αέρος, θερμοκρασίας δέρματος, υγρασίας επάνω στην οθόνη, τα οποία θα απεικονίζονται.
 20. Να δέχεται ηλεκτροστατικό φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών. Το παραπάνω να πιστοποιείται μέσα από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
 21. Να προσφέρεται κατεπιλογήν, παλμικό οξύμετρο.
 22. Να αποσυναρμολογείται και να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ειδικά εργαλεία.
 23. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη από της ενάρξεως λειτουργίας του κι αφού η Εταιρεία έχει καλύψει τις προδιαγραφές.
 24. Να έχει τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη.
 25. Να διατίθεται με τον απαραίτητο εξοπλισμό πολλαπλών χρήσεων ώστε να είναι έτοιμη προς λειτουργία.
 26. Να καταθέτει πιστοποιητικά ότι πληροί τους διεθνείς κανονισμούς και τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για την πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων.
 27. Να διαθέτει Ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο και στα Ελληνικά.
 28. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές με φύλλο συμμόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραπομπές στο επίσημο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας, με ποινή απόρριψης.
 29. Να συνοδεύεται από κατάλογο των απαραίτητων αναλωσίμων με τις ενδεικτικές τιμές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 €

Διαβάστηκε 2612 φορές