en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 17 Μαϊος 2013 04:55

2. ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C – ARM ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Γράφτηκε από τον

ΓΕΝΙΚΑ

Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τροχήλατο, νεοτάτου τύπου, σύγχρονο, ασφαλές, αναβαθμίσιμο και να διαθέτει βραχίονα τύπου "C-arm", κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση στην ορθοπεδική και τη γενική χειρουργική.

Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς κατασκευής, ασφαλείας και ακτινοπροστασίας οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν και πιστοποιηθούν. Όλα τα προσφερόμενα συστήματα να φέρουν, αποδεδειγμένα, σήμανση CE.

Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Ε3/833/99 που αφορά την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των συγκροτημάτων που θα προσφερθούν θα πρέπει απαραιτήτως, πέραν της πληρέστατης τεχνικής περιγραφής στην Ελληνική, να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προσφερόμενο τροχήλατο ακτινοσκοπικό μηχάνημα να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία:

1. Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής συχνότητας με μέγιστη τάση περίπου 110 KV, μέγιστη ένταση περίπου 10 mA με δυνατότητα παλμικής και συνεχούς ακτινοσκόπησης. Kατά την ακτινοσκόπιση να επιτυγχάνεται ρεύμα άνω των 7.0 mA (fluoro mode). Να διαθέτει παλμική και συνεχή ακτινοσκόπιση. Να αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τύποι (modes) λειτουργίας. Να αναφερθεί το εύρος παλμού της γεννήτριας σε msec . Θα εκτιμηθεί το μικρότερο εύρος.
2.Λυχνία με αυτόματα διαφράγματα περιορισμού δέσμης, σταθερής κατά προτίμηση ανόδου, με εστία όσο το δυνατό μικρότερη (τουλάχιστον 0,6mm) για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας. Να διαθέτει επίσης και σύστημα ίριδας. Να αναφερθεί το εσωτερικό φιλτράρισμα της λυχνίας σε ισοδύναμο mm Al.
3.Να έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας ακτινοσκόπισης , υψηλής ποιότητας, άνω των 50 min.
4. Να φέρει ενισχυτή εικόνας διαμέτρου 9” (23 cm ) και δύο πεδίων, κατ΄ ελάχιστον, υψηλής διαγνωστικής ευκρίνειας και μεγέθυνσης. Να αναφερθεί ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
5. Να διαθέτει ψηφιακή CCD κάμερα με μήτρα απεικόνισης τουλάχιστον 752 Χ 582 pixels καθώς και σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης (kV και mA).
6. Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο, να έχει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις αποκεινοζίμενες ψηφιακά.
7. Ο βραχίονας τύπου "C-arm" να είναι ισοζυγισμένος, να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις προσαρμογής στην εκάστοτε ανάγκη προβολής και να είναι ιδιαίτερα εργονομικός στη χρήση του μέσα στο χειρουργείο.

Πρέπει να διαθέτει επαρκές άνοιγμα (βάθος C-arm) άνω των 70cm για άνετη προσπέλαση στο ζητούμενο ανατομικό σημείο σε συνδυασμό πάντοτε με τις υπάρχουσες δυνατότητες των χειρουργικών τραπεζιών. Μεγαλύτερο άνοιγμα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Οι ζητούμενες ελάχιστες κινήσεις της περόνης (C-arm) να είναι οι εξής:
Καθ' ύψος ηλεκτροκίνητη ρύθμιση της κολώνας συγκράτησης της περόνης κατά 40 cm περίπου.
Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής της κατά ±180° περίπου.
Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον νοητό άξονά της (orbital). Να αναφέρονται επακριβώς.
Δυνατότητα κινήσεων μέσα-έξω (οριζόντια κίνηση). Να αναφέρονται επακριβώς.
Δυνατότητα πραγματοποίησης κλίσεων δεξιά-αριστερά κατά ±10° περίπου γύρω από τον κάθετο άξονα της κολώνας στήριξης της περόνης (swivel). Να αναφέρονται επακριβώς.
Η περόνη πρέπει να μπορεί να ακινητοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο εργασίας.

8. Να είναι ευέλικτο, ευκίνητο και να εξασφαλίζει δυνατότητα εργασίας υπό πλήρη αποστείρωση.
9. Να έχει τη δυνατότητα διατήρησης της εικόνας στην οθόνη μετά το τέλος της ακτινοσκόπισης ή της ψηφιακής ακτινογραφίας (Last Image Hold).
10. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύγχρονο σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες όπως: ψηφιακή ενίσχυση των παρυφών των απεικονιζόμενων οργάνων (REAL TIME EDGE ENHANCEMENT), ηλεκτρονική περιστροφή και αντιστροφή της εικόνας, ηλεκτρονικά κλείστρα, απόρριψη θορύβου κίνησης , ενίσχυση του contrast, κ.λ.π.
11. Να διαθέτει μνήμη άμεσης προσπέλασης- RAM- για 16 εικόνες. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500 εικόνων καθώς και δυνατότητα σύνδεσης στο ενδονοσοκομειακό δίκτυο (PACS-DICOM 3.0 network). Να αναφερθούν οι προσφερόμενες DICOM 3.0 υπηρεσίες προς αξιολόγηση. Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα θέασης και αποθήκευσης εικόνων σε διαφορετικά formats (DICOM 3.0, TIFF, DEFF) σε σκληρό μαγνητικό δίσκο καθώς και επανεγράψιμα CDs.
12. Να διαθέτει δύο monitors απεικόνισης ώστε να είναι δυνατή η συγκράτηση μιας εικόνας (π.χ. τελευταία) στο ένα monitor ενώ παράλληλα θα προβάλλεται η τρέχουσα εικόνα στο δεύτερο monitor. Τα monitors να είναι της τάξης των 17” , επίπεδης τεχνολογίας τύπου TFT/LCD , ανάλυσης 1.280 Χ 1.024, αντιανακλαστικού τύπου για υψηλής πιστότητας απεικόνιση χωρίς τρεμούλιασμα.
13. Τα κυριότερα μέρη του μηχανήματος (λυχνία, ενισχυτής εικόνων, κυρίως σώμα) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου ώστε να υπάρχει ομοιογένεια και καλή λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος.
14. Να τροφοδοτείται με τάση δικτύου 220V/50 HZ.
15.Για όλα τα ανωτέρω να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με λεπτομερή αναφορά στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας διακήρυξης και με αντίστοιχες παραπομπές στα ξενόγλωσσα φυλλάδια (PROSPECTUS, DATA-SHEETS) όπου αναφέρονται τα χαρακτηριστικά.
16.Το μηχάνημα να μεταφέρεται εύκολα και ο όλος χειρισμός του να είναι απλός. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 300 κιλά περίπου για την εύκολη μεταφορά του. Το όλο σύστημα να είναι εύχρηστο και εύκολο στη μετακίνησή του ικανό να παραμερίζει εύκολα μικρά εμπόδια (π.χ. καλώδια).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον, από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία.
Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ο προμηθευτής οφείλει:

Να αντικαθιστά, άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου κάθε ανταλλακτικό ή τμήμα του μηχανήματος, το οποίο τυχόν θα παρουσιάσει βλάβη ή οποιασδήποτε φύσης δυσλειτουργία ή ελαττωμένη απόδοση.
Να εκτελεί, με βάση πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί και χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου, τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές συντηρήσεις (ΡΜ) και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του μηχανήματος και των μερών του.

Στην εγγύηση περιλαμβάνονται και τα θεωρούμενα ως αναλώσιμα, ήτοι η λυχνία ακτίνων «Χ» και ο ενισχυτής εικόνας.
Εξαιρούνται της εγγύησης περιπτώσεις αναρμόδιας χρήσης του μηχανήματος, επέμβασης μη εξουσιοδοτημένων συνεργείων και ανώτερης βίας. Κάθε άλλη περίπτωση θα αναφέρεται ρητά στις προσφορές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ρητά στις προσφορές τους, ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου και ειδικότερα:
Για το παραϊατρικό προσωπικό (χειριστές), στην χρήση όλων των μερών του συγκρότηματος – τουλάχιστον 3 άτομα, επί 3 ημέρες.
Για το ιατρικό προσωπικό, στη χρήση και στις δυνατότητες του συγκροτήματος και των διαγνωστικών δυνατοτήτων του – τουλάχιστον 3 άτομα, επί 3 ημέρες.
Για το τεχνικό προσωπικό, στις άμεσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών σε τοπικό επίπεδο (customers engineer training)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000 €

Διαβάστηκε 4361 φορές