Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 07:06

Διευκρινήσεις σχετικά με την αριθμ.12/2013 διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των κάτωθι ειδών ζητείται επί ποινή απόρριψης:

51- Χαρτί φωτοτυπικού, Α4 80g

52- Χαρτί φωτοτυπικού, Α3 80g

       - Το υπό προμήθεια χαρτί, να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοπεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δύο όψεις του.

- Να μην απαιτούνται, ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου.

- Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.

- Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και σταθερά (να μην αλλοιώνονται).

-          Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%

-          Χρώμα λευκό CIE ≥ 165

-          Βάρος 80 gr / Μ2 4 gr ( κατά TAPPI )

-          Πάχος 92-106 μ. ( κατά TAPPI )

-          Επιφάνεια ματ επεξεργασμένη.

-          Αδιαφάνεια 89-92 (κατά ISO )

-          Οι ίνες του χάρτου να είναι παράλληλες προς τη μεγαλύτερη διάσταση.

Η τιμή στην προσφορά θα πρέπει να δοθεί ανά πακέτο των 500 φύλλων του κάθε προσφερόμενου χαρτιού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, με ποινή απόρριψης, να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγματα όλων των προσφερομένων ειδών. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτους τα οποία θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, τη υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο (Π.Δ. 118/07).

                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                         ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 1745 φορές