Πέμπτη, 04 Απριλίου 2013 05:15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός για Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
Για τις κατηγορίες είδη οπωροπωλείου και αλιεύματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής χονδρικής πώλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 29-04-2013
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 12:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ) 00103-78626
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15000000-8
ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 194.765,04€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΛΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΈΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
29/03/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
28/03/2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

 

Διαβάστηκε 1745 φορές