Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 12:55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.14/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ» με κωδικό κατηγορίας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (33141200-2) , CPV (33141310-6) ΚΑΙ CPV (33141323-0)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 9/4/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 9/4/2013 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 32.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
(33141200-2) , CPV (33141310-6) ΚΑΙ CPV (33141323-0)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους
και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που
διενεργούνται ενιαία από άλλους φορείς και αφορούν και το νοσοκομείο μας,
κάθε διαγωνιστική διαδικασία και σύμβαση του νοσοκομείου μας για τις
συγκεκριμένες προμήθειες παύουν να ισχύουν.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24
του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 1635 φορές