en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2011 00:00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3/2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:ΦΥΛΑΞΗ 2011

 

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τις αρ. 3/2011 διακηρύξεις του Νοσοκομείου μας.
ΣΧΕΤ: Το Ν.3863/2010 αρθ.68 (ΦΕΚ 115/15-06-2010 τεύχος Α΄).

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3863/2010 αρθ.68 (ΦΕΚ 115/15-07-2010 τεύχος α΄) περί συμβάσεων εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας για οποιονδήποτε από τους παρακάτω διαγωνισμούς (Διακηρύξεις αρ. 3/2011), επί ποινή απόρριψης, όπως υποβάλλετε σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς σας τα παρακάτω στοιχεία :
1.    Τον αριθμό των εργαζομένων.
2.    Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
3.    Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
4.    Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
5.    Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά σας επίσης πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών σας, των αναλώσιμων, του εργολαβικού σας κέρδους και των υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλεται να επισυνάπτεται στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ<-->

Διαβάστηκε 3085 φορές