Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για τον περιοδικό έλεγχο των τριών ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πρέβεζας

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                Πρέβεζα:06/06/2024

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 6430

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                    

Διεύθυνση…..:Διοικητικού-Οικονομικού

Tμήμα…….:     Οικονομικό

 

   ΠΡΟΣ

    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:     Μπατσούλη Ο.

Tηλ. ……….:    2682 3 61310

Fax  ………..:   2682 0 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας  2                                  

                           ΤΚ 481 00,  Πρέβεζα

E-mail:  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για τον περιοδικό έλεγχο των τριών ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.:  Το από 6249 / 03-06-2024 αίτημα  για την ανάθεση του περιοδικού ελέγχου των τριών ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πρέβεζας.

             Την με αρ πρ 6264/ 3-6 -2024 ΑΔΑ:9ΘΡΠ469079-ΝΜΓ δέσμευση του προϋπολογισμού του 2024 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

     Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά  με email  έως 14/06/2024 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., για την ανάθεση περιοδικού ελέγχου τριών ανελκυστήρων σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ( ΚΑΕ 0879) .CPV 79132000-8.

     Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών(www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν).

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤ

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

3

       

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο και την Πιστοποίηση των τριών (3) Ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. 

Αναλυτικά:

1. Ο ανάδοχος (Αναγνωρισμένος Φορέα Ελέγχου) θα πρέπει να είναι ενταγμένος στον σχετικό κατάλογο των αναγνωρισμένων/κοινοποιημένων φορέων που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως προβλέπεται από τις σχετικές παρ. (1., 2., 3. και 4.) του άρθρου 9 της Αριθμ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 2604, 22/12/2008).

Προκειμένου να αποδειχτεί αυτό στην υπηρεσία, θα προσκομιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν (σχετικές άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις) σε φωτοαντίγραφα θεωρημένα.

2. Ο ανάδοχος (Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου),προκειμένου να πραγματοποιήσει τον περιοδικό έλεγχο, θα πρέπει για κάθε ένα από τους ανελκυστήρες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, να προβεί:

  1. Στον Έλεγχο Τεχνικού Φακέλου
  2. Στην Επιθεώρηση της Εγκατάστασης
  • Στην σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου
  1. Στον Επανέλεγχο αποκατάστασης τυχόν παρατηρήσεων της προηγούμενης Έκθεσης Ελέγχου
  2. Στην Έκδοση Βεβαίωσης Ελέγχου και Πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815/Β/1997).

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια των πιστοποιήσεων είναι η παρουσία του υπεύθυνου συντηρητή των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων σύμφωνα και με την παρ. (2.) του άρθρου 6 της Αριθμ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 2604, 22/12/2008).

4. Σε κάθε περίπτωση οι διενεργούμενοι έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου έκαστου ανελκυστήρα και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των υφιστάμενων ανελκυστήρων.

5. Η πραγματοποίηση των ελέγχων θα πρέπει να γίνει άμεσα εντός 7 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος  της απόφασης κατακύρωσης.

6. Κάθε έκθεση ελέγχου θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο εντός 10 εργασίμων ημερών από την πραγματοποίηση του ελέγχου. Σε περίπτωση επανελέγχου αποκατάστασης παρατηρήσεων των Εκθέσεων Ελέγχου, αυτός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών από το Νοσοκομείο.

7. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τμηματικά και με το πέρας των τυχών επανελέγχων και την συμμόρφωση του Νοσοκομείου προς τυχόν παρατηρήσεις της εκθέσεις ελέγχου, θα εκδίδονται οι Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά Ελέγχου, εντός μηνός από τον τελευταίο έλεγχο ή επανέλεγχο.

8. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο επιθεώρησης και τυχόν επανελέγχου κάθε εγκατάστασης, η οποία εννοείται ότι θα τίθεται εκτός χρήσης από το κοινό, θεωρείται επιβεβλημένη η παρουσία του υπεύθυνου συντηρητή.

9. Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας θα προσκομίσει στον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, αιτήσεις κλπ. που θα απαιτηθούν για την εκ νέου Πιστοποίηση και Καταχώρηση των Ανελκυστήρων.

                                                       Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

       ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ