ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ» (ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) με CPV:33790000-4,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                      Πρέβεζα: 04/06/2024

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                Αρ. Πρωτ : 6333
Διεύυνση :Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Καρίπογλου Σ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ» (ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) με CPV:33790000-4, προϋπολογισμού 148,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 11/06/2024 στις 10:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ» (ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) με CPV:33790000-4, προϋπολογισμού 148,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Πρέβεζας , KAE 1311.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩ-ΡΙΣ ΦΠΑ  ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ml-3ml ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗ-ΜΕΝΕΣ  15.000        
   ΣΥΝΟΛΟ          

 

Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, , αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ