Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού με CPV: 39313000-9

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού με CPV: 39313000-9 συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 500,00€ για τον Ξενώνα «Εστία» και 700,00€ για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Πέμπτη 06/06/2024 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου έως τις 10.00 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του (KAE 1899.01). Οι προσφορές υποβάλλονται κατ ΄είδος για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός Επισημαίνεται ότι, τα υλικά με ποινή απόρριψης πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να τιμολογηθούν και να παραδοθούν στο Νοσοκομείο εντός 60 ημερών από την υπογραφή της Απόφασης Κατακύρωσης.

pdf XENODOXEIAKO.pdf 873Kb Downloads: 7