Διακήρυξη υπ΄αριθμ.05/2024 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ

                                                                                                                                   ΑΔΑΜ: 24PROC014699824
                                                                                                                                   ΗΜΕΡ. :30/04/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5197
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 284609
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 


Διακήρυξη υπ΄αριθμ.05/2024

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ CPV:33181500-7» για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 76.125,85€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

pdf NEFRO.pdf 1.82Mb Downloads: 14

NEFRO.pdf

pdf espd-request-v2.pdf 59Kb Downloads: 5

espd-request-v2.pdf

zip espd-request-v2.zip 20Kb Downloads: 6

espd-request-v2.zip