ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 06/02/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12μμ, για την προμήθεια φιάλης υγρού αζώτου για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1614) .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΤετAMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανAMEET_EETEΙαν+02:000AMEETE

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 06/02/2019 και ώρα 12.00 π.μ. σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν), και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΤετAMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανAMEET_EETEΙαν+02:000AMEETE