en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2009 00:00

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο για το έτος 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο για το έτος 2009».

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Θέμα: «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο για το έτος 2009».

1. Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του ν. 2738/1999 καθιερώθηκε ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο, την εφαρμογή του οποίου οργανώνει και συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.).

Ενόψει της έναρξης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για το έτος 2009 και προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που τίθεται από το άρθρο 5 του ν. 2738/99, παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαπραγματευτική διαδικασία (δημόσιοι φορείς και οι πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε τριτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο) να κοινοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου 2009, στο Τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. (Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) τα θέματα που επιθυμούν να τεθούν προς διαπραγμάτευση και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο γενικής ή ειδικής συλλογικής σύμβασης ή συλλογικής συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο νόμο αυτόν.

Τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη και δεν εξετάσθηκαν, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να υποβληθούν εκ νέου.

2. Επιπλέον, τα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καλούνται να ορίσουν, με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που θα υποβοηθήσουν τον Υπουργό Εσωτερικών κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους πρέπει να είναι προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα Γενικής Διεύθυνσης ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης και να διαθέτουν την εξουσιοδότηση να συνεπικουρούν τον Υπουργό Εσωτερικών για τα θέματα αρμοδιότητας του φορέα τους. Οι αποφάσεις ορισμού των ανωτέρω εκπροσώπων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2009.

3. Επιπρόσθετα, όλα τα Υπουργεία παρακαλούνται:

(α) να ενημερώσουν τις οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την προθεσμία αποστολής των αιτημάτων τους.

(β) να ορίσουν τον εκπρόσωπο-σύνδεσμο (κατά προτίμηση τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού-Προσωπικού), ο οποίος θα εκπροσωπεί τον οικείο φορέα στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα εκφράζει τις απόψεις του φορέα του επί των διαπραγματευόμενων θεμάτων. Τα ονόματα των εκπροσώπων αυτών πρέπει επίσης να αποσταλούν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου 2009.

(γ) Ειδικά τα προαναφερόμενα στη 2η παράγραφο Υπουργεία μπορούν να ορίσουν το ίδιο πρόσωπο που θα εκπροσωπεί το οικείο Υπουργείο τόσο σε τριτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμή της.

4. Συνοπτικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:


§ Κοινοποίηση στο ΥΠ.ΕΣ. των θεμάτων προς διαπραγμάτευση.

§ Ορισμό και κοινοποίηση προς το ΥΠ.ΕΣ. των εξουσιοδοτημένων προσώπων των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

§ Ορισμό και κοινοποίηση προς το ΥΠ.ΕΣ. των εκπροσώπων-συνδέσμων όλων των Υπουργείων για τη διαπραγμάτευση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.


5. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τους χρονικούς περιορισμούς της διαπραγματευτικής διαδικασίας, παρακαλούνται όλοι οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος να ανταποκριθούν εγκαίρως στα ανωτέρω προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική οργάνωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠροκόπιος Παυλόπουλος


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαβάστηκε 4135 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009 12:07