ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Της Ιατρικής Υπηρεσίας προΐσταται ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ο οποίος υποβοηθείται στο έργο του από το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου.Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας διαρθρώνεται στους παρακάτω τομείς:   

1. Παθολογικός Τομέας

2. Χειρουργικός Τομέας

3. Εργαστηριακός Τομέας

Σε κάθε Τομέα προΐσταται Διευθυντής Ιατρός με ειδικότητα που εντάσσεται στον Τομέα.
Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
 • Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
 • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
 • Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
 • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών, και των Χειρουργείων.
 • Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με την νοσηλευτική υπηρεσία.
 • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.
Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με ψυχικά και νοητικά προβλήματα μέσω του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και του Κέντρου Ψυχικής Τγείας / Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.