ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΩΡΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ