ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

nurse_1Η νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο τομείς.

Της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐσταται η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η οποία υποβοηθείται στο έργο της από την Νοσηλευτική Επιτροπή. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας διαρθρώνεται σε δύο τομείς.

Ο Πρώτος τομέας διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τα

  • Τμήματα του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας,
  • τα Διατομεακά Τμήματα και
  • τον Εργαστηριακό Τομέα.

Ο Δεύτερος τομέας διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τα

  • Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας,
  • τα Χειρουργεία καθώς και
  • τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Όλα τα παραπάνω τμήματα διοικούνται από προϊστάμενες ή υπεύθυνες νοσηλεύτριες.

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.