Διακήρυξη υπ΄αριθμ.9/2024 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προκήρυξη για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.9/2024

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προκήρυξη για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με CPV 55521200-0 για το φορέα του νοσοκομείου για ένα έτος με εκτιμώμενη αξία 70.891,08€ προ ΦΠΑ & 87.904,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),απευθυνόμενη κατά αποκλειστικότητα σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του άρθρου 12 του Ν.2416/1999, βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016.

pdf MEALS.pdf 1.20Mb Downloads: 5
zip espd-request-v2.zip 20Kb
pdf espd-request-v2 (1).pdf 59Kb