Νομοθεσία

 
Νομοθεσία - Περιγραφή ΦΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

2751/B/1-9-2016 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας

1289/B/28-5-2013

Υπουργική απόφαση με αριθμ. Υ4α/οικ.122803

Οργανισμός του ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

3497/Β/31-12-2012

Νόμος υπ’ αριθμ. 3230/2004

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας

44/Α/11-2-2004 

Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 118/2007

Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

150/Α/10-7-2007

Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 60/2007

Συντονισμός των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

64/Α/16-3-2007 

Νόμος υπ’ αριθμ. 3868/2010

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

129/Α/03-8-2010

 

Νόμος υπ’ αριθμ. 4057/2012

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

54/Α/14-3-2012 

Νόμος υπ’ αριθμ. 2362/1995

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους

247/Α/27-11-1995

Νόμος υπ’ αριθμ. 4354/2015

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των ΔΕΚΟ

176/Α/16-12-2015 

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/2017 Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή

ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ

Νόμος υπ’ αριθμ. 4368/2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

21/Α/21-02-2016

Νόμος υπ’ αριθμ. 2071/1992

Εκσυχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

123/Α/15-07-1992

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/770/οικ.23065/2017 Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

ΑΔΑ: 7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ

Νόμος υπ’ αριθμ. 4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016