ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          Πρέβεζα:   20/3/2019

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:2659

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέµα: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9)

Μοναδικός Κωδικός

καταχώρησης ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000004343

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9) όπως αυτές υποβλήθησαν µε από 19/3/2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 µέχρι την Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (https://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                                            

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                            

                                                     

     

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤετAMEETE_Μάρτιος+0200RΜαρAMEET_EETEΜαρ+02:000AMEETE