ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 05/08/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :        Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      2682 3 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :     2682 0 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 05-08-2019 ΕΩΣ 09-08-2019

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠαρAMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγAMEEST_EESTEΑυγ+03:000AMEESTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                       Πρέβεζα:01/08/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                  Αρ.Πρωτ.:7900/02-08-2019
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υγρών καυσίμων.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 05-08-2019 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα εμπορίου – τουρισμού της ΠΕ Πρέβεζας.

 Φορέας

 Περιγραφή είδους

Ζητ. Ποσοτ. σε lit.  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Νοσοκομείο

Πετρέλαιο κίνησης

 14.461 20.000,00€

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, τις εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης .
Μαζί με την κατάθεση των προσφορών απαραίτητη είναι και η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α)ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρίας.
Β)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Δ)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 § 1.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
• Φυσικά πρόσωπα
• Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
• Διαχειριστές Ε.Π.Ε
• Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε
• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής:
• Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
• Δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠαρAMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγAMEEST_EESTEΑυγ+03:000AMEESTE