ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2019


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018


Για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696200-7 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΠεμAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5431/03-06-2019 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ του Γ.Ν.Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως Τρίτη 25/06/2019 και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311).
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΠεμAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE